Pozostało miejsc0
Memorial AIDS Day 2016100zdjęć.pl

Regulamin akcji społecznej 100zdjec.pl

Organizator: Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy";

I. Cele akcji

Edukacja na temat zagrożeń HIV/AIDS a szczególnie ograniczenie nowych zakażeń, propagowanie zdrowego stylu życia oraz bezpieczniejszych form zachowań. Uwrażliwienie społeczeństwa na problemy związane z problematyką HIV/AIDS w Polsce;

II. Zasady uczestnictwa

W akcji społecznej mogą wziąć udział: wszyscy zainteresowani bez żadnych ograniczeń ze względu na wiek, płeć, kolor skóry, pochodzenie, orientacje seksualną, wykształcenie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w akcji za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Uczestnik/czka akcji może dostarczyć tylko jedną fotografię opatrzoną komentarzem dotyczącym osobistej motywacji do udziału w akcji, podając imię i nazwisko lub pseudonim bezpośrednio w aplikacji internetowej 100zdjec.pl.

Plik powinien być przygotowany w formacie JPG, PNG, GIF, 72 dpi, RGB, o wymiarach nie mniejszych niż 1500 * 1500 pikseli. Fotografie należy przesłać bezpośrednio przez aplikację internetową dostępną pod adresem: 100zdjec.pl. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do modyfikacji całości projektu z udziałem przesłanych fotografii w postaci naniesienia logotypów organizatorów i sponsorów.

Uczestnik/czka zgłaszając się do akcji oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonej do udziału w akcji fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska lub/i pseudonimu w materiałach promocyjnych związanych z akcją, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Zjednoczenia, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie fotografii powstałe w czasie przesyłki. Przesłane fotografie nie będą uczestnikom/czkom zwracane. Organizator akcji ma prawo odrzucić fotografię niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie. Udział w akcji jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona fotografia jest oryginałem autora, a jej treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na niej przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

Przesłane na akcję fotografię mogą zostać zaprezentowane w siedzibie Organizatora akcji lub w innych miejscach, gdzie Organizator będzie prezentował realizowane zadanie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników akcji. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania fotografii w celach popularyzatorskich. Przesłane fotografie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.

Bieżące informacje dotyczące akcji będą publikowane na stronie internetowej: pozytywniwteczy.pl. Informacji o akcji udziela prezes Zjednoczenia "Pozytywni w Tęczy" Robert P. Łukasik, tel. 602 328 088, robert.lukasik@pozytywniwteczy.pl.